Avrupa Hızla Artan İklim Risklerine Hazırlıklı Değil

11 Mart 2024 19:42 Çevre
resimler-haber/iklim_değişikliği_FyBfdDY.webp
google news

Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtasıdır ve iklim riskleri enerji ve gıda güvenliğini, ekosistemlerini, altyapısını, su kaynaklarını, finansal istikrarını ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, bu risklerin çoğu halihazırda kritik seviyelere ulaştı ve acil ve kararlı bir eyleme geçilmediği takdirde felakete dönüşebilir.

Son yıllarda yaşanan aşırı sıcaklıklar, kuraklık, kontrol edilemeyen yangınlar ve su baskınları, iyimser küresel ısınma senaryolarında bile Avrupa'da daha da kötüleşecek ve kıtadaki yaşam koşullarını etkileyecektir. EEA, iklim değişikliğine uyum ve iklime duyarlı sektörler için politika önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla ilk Avrupa İklim Riski Değerlendirmesini (EUCRA) yayınladı.

Değerlendirmeye göre Avrupa'nın politikaları ve uyum eylemleri hızla artan risklere ayak uyduramıyor. Çoğu durumda, artan uyum yeterli olmayacaktır ve iklim direncini artırmaya yönelik birçok önlem uzun zaman gerektirdiğinden, henüz kritik olmayan riskler konusunda bile acil eyleme geçilmesi gerekebilir.  

Avrupa İklim Riski Değerlendirmesi

Avrupa'nın bazı bölgeleri birden fazla iklim riskinin sıcak noktalarıdır. Güney Avrupa özellikle orman yangınları ve ısı ve su kıtlığının tarımsal üretim, açık havada çalışma ve insan sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle risk altındadır. Sel, erozyon ve tuzlu su sızması, yoğun nüfuslu birçok şehir de dahil olmak üzere Avrupa'nın deniz seviyesindeki kıyı bölgelerini tehdit ediyor.

Avrupa'daki birçok iklim riski artık acil eylem gerektiriyor

Değerlendirme, beş geniş kümede Avrupa için 36 önemli iklim riskini belirliyor: ekosistemler, gıda, sağlık, altyapı, ekonomi ve finans. Raporda tanımlanan başlıca iklim risklerinin yarısından fazlası artık daha fazla eylem gerektiriyor ve bunlardan sekizi özellikle acil; özellikle ekosistemleri korumak, insanları ısıya karşı korumak, insanları ve altyapıyı sel ve orman yangınlarından korumak ve Avrupa ikliminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için. AB Dayanışma Fonu gibi dayanışma mekanizmaları.

Ekosistemler: Ekosistem kümesindeki neredeyse tüm riskler acil veya daha fazla eylem gerektirir; deniz ve kıyı ekosistemlerine yönelik riskler özellikle şiddetli olarak değerlendirilmektedir. EEA raporu, ekosistemlerin insanlara birden fazla hizmet sunduğunu ve bu nedenle bu risklerin gıda, sağlık, altyapı ve ekonomi dahil olmak üzere diğer alanlara yayılma potansiyelinin yüksek olduğunu hatırlatıyor.

Gıda: Sıcaklık ve kuraklıktan bitkisel üretime kadar riskler Güney Avrupa'da halihazırda kritik düzeyde, ancak orta Avrupa'daki ülkeler de risk altında. Özellikle geniş alanları etkileyen uzun süreli kuraklıklar bitkisel üretim, gıda güvenliği ve içme suyu kaynakları üzerinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bir çözüm olarak, hayvan bazlı proteinlerden sürdürülebilir şekilde yetiştirilen bitki bazlı proteinlere kısmi bir geçiş bile tarımda su tüketimini ve ithal yeme bağımlılığı azaltacaktır.

Sağlık: Isı, insan sağlığı açısından en ciddi ve en acil iklim riski etkenidir. Aşırı sıcağa maruz kalan açık havada çalışanlar, yaşlılar ve kötü inşa edilmiş konutlarda, güçlü bir kentsel ısı adası etkisine sahip veya soğutmaya erişimin yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan insanlar gibi belirli nüfus grupları en büyük risk altındadır. Sağlık açısından iklim risklerini azaltmaya yönelik pek çok araç, kentsel planlama, inşaat standartları ve iş kanunları gibi geleneksel sağlık politikalarının dışında yer alıyor.

Altyapı: Daha sık ve aşırı hava olayları, Avrupa'nın yapılı çevresine ve enerji, su ve ulaşım dahil kritik hizmetlere yönelik riskleri artırıyor. Avrupa'da kıyı taşkın riskleri nispeten iyi yönetilirken, artan deniz seviyeleri ve fırtına düzenindeki değişiklikler insanlar, altyapı ve ekonomik faaliyetler üzerinde yıkıcı etkilere neden olabilir. Güney Avrupa'da sıcaklık ve kuraklıklar enerji üretimi, iletimi ve talebi üzerinde önemli risklere neden oluyor. Konut binalarının da artan ısıya uyum sağlaması gerekiyor.

Ekonomi ve finans: Avrupa'nın ekonomisi ve finansal sistemi birçok iklim riskiyle karşı karşıyadır. Örneğin aşırı iklim koşulları sigorta primlerini artırabilir, varlıkları ve ipotekleri tehdit edebilir ve hükümet harcamalarını ve kredi maliyetlerini artırabilir. AB Dayanışma Fonu'nun yaşayabilirliği, son yıllarda yaşanan maliyetli sel ve orman yangınları nedeniyle halihazırda ciddi şekilde tehdit altında. Kötüleşen iklim etkileri aynı zamanda özel sigorta açıklarını da genişletebilir ve düşük gelirli haneleri daha savunmasız hale getirebilir. 

Daha yakın işbirliği çok önemli

AB ve Üye Devletleri, karşılaştıkları iklim risklerini anlama ve bunlara hazırlanma konusunda önemli ilerleme kaydetti. Uyum politikası geliştirme konusunda bilgi sağlamak amacıyla ulusal iklim riski değerlendirmeleri giderek daha fazla kullanılıyor. Ancak politika uygulamasının risk seviyelerindeki hızlı artışın gerisinde kalması nedeniyle toplumsal hazırlık yetersizdir.

Raporda tanımlanan başlıca iklim risklerinin çoğunun AB, Üye Devletler veya diğer hükümet düzeyleri tarafından 'ortak sahiplenildiği' kabul ediliyor. EEA değerlendirmesi, Avrupa'daki iklim risklerini ele almak ve azaltmak için AB ve Üye Devletlerinin birlikte çalışması ve acil ve koordineli eylem gerektiğinde bölgesel ve yerel düzeyleri de dahil etmesi gerektiğini vurguluyor. 

EEA raporunda tanımlanan önemli iklim riskleriyle ilgili hâlâ birçok bilgi eksikliği mevcut. Raporda, AB'nin iklim riskleri ve risk sahipliği konusundaki anlayışın geliştirilmesinde ve bunların mevzuat, uygun yönetim yapıları, izleme, finansman ve teknik destek yoluyla nasıl ele alınacağı konusunda kilit bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Bu tür yeni bilgiler aynı zamanda Avrupa İklim Riski Değerlendirmesinin takibi için de önemli bir girdi olacaktır.

EUCRA raporu hakkında

EEA'nın EUCRA raporu, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Copernicus İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) ve Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan son raporlar da dahil olmak üzere, Avrupa'ya yönelik iklim etkileri ve riskleri hakkındaki mevcut bilgi tabanını temel alır ve tamamlar. Komisyonunun (JRC) yanı sıra AB tarafından finanse edilen araştırma ve geliştirme projelerinin sonuçları ve ulusal iklim riski değerlendirmeleri. Türünün ilk örneği olan bu değerlendirmedeki bilgi, stratejik politika oluşturmayı desteklemek amacıyla sentezlenmiştir.

Kaynak

EEA

Photo: © António Tedim, Well with Nature/EEA